Lulan

Lulan Words by Philip Esguerra Isa, dalawa, tatlo Lulan ng eroplano, Titingala ako, Hihiling ng kaligtasan mo Lulan ng eroplano, Titingala ako, Pagmamasdan lumipad ang mga ngiti ko. Ingat. Hanggang sa muling pagkikita, mahal ko.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: