Lulan

Lulan
Words by Philip Esguerra

Isa, dalawa, tatlo

Lulan ng eroplano,
Titingala ako,
Hihiling ng kaligtasan mo

Lulan ng eroplano,
Titingala ako,
Pagmamasdan lumipad ang mga ngiti ko.

Ingat. Hanggang sa muling pagkikita, mahal ko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: